Adatkezelési tájékoztató

privacy

ADATEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Álláspályázatok adatkezelése

Jelen tájékoztató az Eagle Industry Hungary Kft (továbbiakban Adatkezelő) jelöltekre vonatkozó adatkezelési elveit írja le. Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon az adatkezelő által a jelöltek adatkezelésével kapcsolatban követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

Önéletrajzának elküldésével Ön elfogadja az Eagle Industry Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatóját, nyilatkozik, hogy az ebben foglalt tájékoztatást megértette és tudomásul vette.

Kérjük, hogy önéletrajza elküldése előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni a tájékoztatót.

Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseivel összhangban kezelje.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, pályázati anyagának kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az Eagle Industry Hungary Kft. munkaerő felvétel céljából álláshirdetéseket jelentet meg. Ezekre az érdeklődők, pályázók, több csatornán is eljuttathatják jelentkezésüket. Jelentkezés módjai:

 • e-mail
 • személyes
 • munkaerőkölcsönző cégen keresztül
 • online, külső hirdető felületen keresztül
 • online, az Eagle Industry Hungary Kft. honlapján keresztül.

Adatkezelő:

 • Eagle Industry Hungary Kft.
 • Címe: H2234 Maglód, Jászberényi út 23.
 • +36-29-500-600, info.eihu@ekkeagle.com
 • Adatkezeléssel kapcsolatban illetékes: Galaskó Gergely

Adatkezelés:

 • Az adatkezelés célja: Munkaerő-kiválasztás, ennek részeként döntéselőkészítés és kapcsolattartás az Érintettel
 • Az érintettek köre: álláshirdetésre jelentkező természetes személyek
 • Adatközlés önkéntessége (online jelentkezés): Felhasználó az online jelentkezési lapon az Adatkezelési tájékoztató elfogadásának bejelölésével nyilatkozik, hogy az Adatkezelő Adatvédelmi tájékoztatóját megismerte és önként adja át pályázatában szereplő személyes adatait.
 • A kezelt adatok köre:
  • A pályázat részeként megadott adatok: Önéletrajz, motivációs levél, egyéb, Ön által megadott információ. Ezeken belül általában: Név, képmás, születési idő, telefonszám, e-mail cím, lakcím, előző munkahelyek, tanulmányi adatok, képességek, képesítések, hobbik.
  • A pályázat elbírálásához nem szükséges (a kiírásban kérteken felül egyéb) dokumentumokat azonnal töröljük, illetve nem rögzítjük rendszereinkben.
  • Online jelentkezésnél: a kapcsolati űrlapon megadott adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), csatolmányok
 • Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (Rendelet 6.cikk (1) b. pont)
 • Az adatok megismerésére jogosultak: a megpályázott munkakörre vonatkozóan az Adatkezelő munkaerő-kiválasztásban, -felvételben érintett munkatársai.
 • Adattovábbítás harmadik ország felé nem történik.
 • Az adatkezelés időtartama:
  • Sikeres pályázat esetén a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
  • Sikertelen pályázat esetén a döntésről szóló tájékoztatást követő 6 hónap
  • Amennyiben Ön lép vissza a pályázattól, adatait ennek jelzésekor töröljük.
  • Meghirdetett állásajánlat hiányában az Érintettől az Adatkezelő számára megküldött pályázati dokumentumokat egy jövőbeni státusz betöltése érdekében, a kapcsolatfelvétel céljából a beérkezéstől számított 6 hónapig tároljuk.

Online regisztráció során a www.ekkeagle.hu weboldal a megadott adatokat, csatolt file-okat nem tárolja. Azok e-mailen továbbításra kerülnek az Adatkezelő munkatársaihoz.

Adatok forrása:

 • Érintett adja meg
 • Érintett közvetetten adja meg (munkavállalói belső ajánlás útján)
 • Nyilvános adatbázis (állásportál adatbázisa)
 • Érintett által a saját magára vonatkozóan nyilvános weboldalakon, médiában (social media, Faceboook, Linkedin….) közzétett információk. (Tájékoztatjuk, hogy a pályázat elbírálásakor a közösségi oldalakon elérhető információkat is megtekinthetjük. Ezeket kizárólag megismerés céllal kezeljük, nem másoljuk, nem nyomtatjuk, semmilyen módon nem rögzítjük.)
 • A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett (Pályázó) felel.

Jelentkezésével Ön hozzájárul, hogy az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén felkeressük.

Automatizált döntéshozatal: Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő részéről profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.

 Az Eagle Industry Hungary kizárólag a meghirdetett munkakör betöltésének céljából kezeli a felhasználók személyes adatait. Csak olyan és annyi személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatokhoz való hozzáférés korlátozott, azokat kizárólag az adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelhetik, harmadik fél számára nem kerül továbbításra. Az adatok tárolása az adatkezelő adatbázisában történik, csak illetékes hozzáférésével.

Tájékoztatjuk, hogy adatai kezelésével kapcsolatban jogában ál:

Adatainak kezeléséről kérhet tájékoztatást, kérheti adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását az adatkezelés korlátozását, illetve az adatkezeléssel szemben Adatkezelő felé tiltakozással élhet. E-mailen: info.eihu@ekkeagle.com vagy postai úton: 2234 Maglód, Jászberényi út 23.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha az Érintett kérelmét jogosnak találja, haladéktalanul intézkedik az adatkezelésre vonatkozó kérésnek megfelelően.

Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz () fordulhat.

Panasz jelzése, jogorvoslat kérése

Megköszönjük, ha panaszával első lépésben hozzánk fordul. Minden esetben számíthat együttműködésünkre. Amennyiben úgy érzi, megsértettük jogait, jogorvoslati lehetőségért/panasszal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat és panaszt tehet.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Tel.: +36 (1) 391-1400

Honlap: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.htmlwww.naih.hu/kapcsolat.html

Bíróság, ügyészség és más hatóságok, felügyeleti szervek (pl.: NAIH) tájékoztatás adása, adatok közlése, vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik cégünket. Ilyen esetekben nem tagadhatjuk meg az adatszolgáltatást, de csak akkor és olyan mértékben adunk ki adatokat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatai kezelésével szemben tiltakozással élhet. E-mailen: info.eihu@ekkeagle.com vagy postai úton: 2234 Maglód, Jászberényi út 23.

Eagle Industry Hungary Kft. Adatvédelmi nyilatkozata: Álláspályázatok adatkezelése